Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Lê, Đình Chung
Nâng cao chất lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần tiếng Anh chuyên ngành giảng dạy các lớp kinh tế hệ cao đẳng của trường Cao đẳng VMU / Lê Đình Chung, Từ Mạnh Chiến
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2018
34tr. ; 30cm
Call Number: 410 NÂN 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:NCKH 01001
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận