Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Advances in monolithic microwave integrated circuits for wireless systems : modeling and design technologies / Arjuna Marzuki, Ahmad Ismat Bin Abdul Rahim, and Mourad Loulou, editors
Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2012
1 online resource (345 pages) : illustrations, digital files
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/199.%20Advances%20in%20Monolithic%20Microwave%20Integrated%20Circuits%20for%20Wireless%20Systems%20Modeling%20and%20Design%20Technologies.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
IGI Global IGIG

Print version: 1605668869 9781605668864 (DLC)