Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Vũ, Thị Hường
Nghiên cứu tác động của những biến số vĩ mô lên chỉ số VN30 giai đoạn 2012-2017 và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng phân tích, dự bảo chỉ số VN30 giai đoạn tới / Vũ Thị Hường; Nghd.: Đặng Công Xưởng
Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
93tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03320
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận