Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Thụy Thái Hà
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tham gia hiệp định thương mại tự do Việt Na-EU(EVFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam / Vũ Thụy Thái Hà, Vũ Phương Thảo, Nhữ Bảo Trâm; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
70tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17864
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận