Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Lương, Thùy Linh
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Úc-Cơ hội và thách thức từ hiệp định CPTPP / Lương Thùy Linh, Mạc Hồng Quyên, Đồng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thế Tư; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
57tr.; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17867
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận