Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Ikiriko, Patricia Orlunwo
Bạn có thể giàu hơn cha mẹ / Patricia Orlunwo Ikiriko ; Thế Anh dịch
Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2014
166tr. ; 21cm
Call Number: 158.1 BAN 2014
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VV 06637-8
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VV 05022
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận