Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Vũ, Văn Nhiêm
Bình luận khoa học các điều của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Vũ Văn Nhiêm chủ biên ; Đỗ Minh Khôi, Phan Nhật Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng,..
H. : Hồng Đức, 2016
397tr. ; 21cm
Call Number: 342.5 BIN 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VV 06933-4
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VV 05272-9
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận