Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) tại công ty TNHH đóng tàu DAMEN sông Cấm / Nguyễn Thùy Giang, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương Ly, Hà Ngọc Lương; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
60tr.; 30cm
Call Number: 628 ĐAN 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18264
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận