Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Bùi, Thị Minh Phương
Đánh giá tác động đến môi trường từ các nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công của dự án "cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng" và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu / Bùi Thị Minh Phương, Đào Thị Huyền, Nguyễn Tố Vân; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
71tr.; 30cm
Call Number: 628 ĐAN 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18266
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận