Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Hoàng, Thị Thúy
Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN khối sự nghiệp giáo dục tại KBNN Quảng Ninh / Hoàng Thị Thúy; Nghd.: Vũ Trụ Phi
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
81tr. ; 30cm
Call Number: 658 MÔT 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03561
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận