Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Trần, Thị Lâm Hồng
Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại KBNN Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Lâm Hồng; Nghd.: Vũ Trụ Phi
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
99tr. ; 30cm
Call Number: 658 MÔT 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03585
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận