Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2016031157
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Ziomek, Lawrence J., author
An Introduction to Sonar Systems Engineering / Lawrence J. Ziomek, Department of Electrical and Computer Engineering Naval Postgraduate School, Monterey, California
Boca Raton, Fla. : CRC Press Taylor & Francis, 2017
xvii, 675 pages : illustrations ; 26 cm
Call Number: 621.389 INT 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03894
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003894%20-%20An%20Introduction%20to%20Sonar%20Systems%20Engineering.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận