Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017053358
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Chatzigeorgiou, Ioannis, author
Analytical methods in marine hydrodynamics / Ioannis Chatzigeorgiou
Cambridge : Cambridge University Press, 2018
xiv, 512p. ; 27cm
Call Number: 532.5 ANA 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03930
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003930%20-%20Analytical%20Methods%20in%20Marine%20Hydrodynamics.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
ebook version