Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018042880
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Noe, Raymond A., author
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright
New York, NY : McGraw-Hill Education, 2020
xxvi, 579 pages : illustrations ; 26 cm
Call Number: 658.3 FUN 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03959-60
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận