Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đinh, Anh Tuấn
Mạng truyền thông công nghiệp tàu thủy / Đinh Anh Tuấn, Đào Minh Quân
Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2015
202tr. ; 24cm
Call Number: 623.82 MAN 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06951-3
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT/DTT002 0001-96
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09366-8
Tổng số bản: 102
Số bản rỗi: 102 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên
Kinh tế học vĩ mô / Bộ giáo dục và đào tạo
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận