Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Võ
Thiết bị tàu thủy và công trình nổi / Nguyễn Văn Võ; Lê Hồng Bang h.đ
Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2015
435tr. ; 27cm
Call Number: 623.82 THI 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 07017-9
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT/DTA001 0001-48
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09354-6
Tổng số bản: 54
Số bản rỗi: 53 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận