Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trần, Anh Dũng
Mô hình hóa thiết bị điện / Trần Anh Dũng, Đào Minh Quân; Nguyễn Thanh Vân h.đ
Hải Phòng : NXB Hải Phòng, 2015
135tr ; 24cm
Call Number: 621.3 MÔH 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT/DTT004 0001-465
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
PM/VT 09396-401
Tổng số bản: 471
Số bản rỗi: 456 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận