Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2008378221
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Butler, Kirt Charles
Multinational finance / Kirt C. Butler
Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2008
xix, 584 pages : illustrations ; 26 cm
Call Number: 658.1599 MUL 2008
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03973
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận