Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Malhotra, Naresh K VerfasserIn aut
Marketing research : An applied approach / Naresh K. Malhotra, Daniel Nunan, David F. Birks
Harlow, England : Pearson, 2017
1 Online-Ressource (xvi, 957 Seiten) Illustrationen
Call Number: 658.8 MAR 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03975
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm có liên hệ không được chỉ rõ:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Marketing research. Harlow, England : Pearson, 2017 xvi, 957 Seiten : Illustrationen