Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2015051180
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Sales, Michael, author
Aviation logistics : The dynamic partnership of air freight and supply chain / Michael Sales
xii, 192p. ; 24cm
Call Number: 387.7 AVI 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 03986
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003986%20-%20Aviation-logistics_Michael-Sales.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Online version: Sales, Michael. Aviation logistics. London ; Philadelphia : Kogan Page, 2016 9780749472719 (DLC)