Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018288323
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Container logistics : The role of the container in the supply chain / Edited by Rolf Neise
xxxii, 415p. : illustrations ; 24cm
Call Number: 387.5 CON 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 03985
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003985%20-%20Container-logistics.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Ebook version