Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Nghiên cứu xây dựng quy trình đền bù các lô hàng bị tổn thất trong hoạt động giao nhận VTB tại công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài / Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thúy Hường, Vũ Thi Hương Ly; Nghd.: Trần Hải Việt
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
47tr. ; 30cm
Call Number: 382 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18430
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận