Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Tô, Thị Thu Hương
Biện pháp nâng cao công tác chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở xây dựng Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
71tr. ; 30cm
Call Number: 658 BIÊ 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 03597
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận