Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Quang Trung
Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hành trình tối ưu cho tàu biển tuyến Hải Phòng-Tp Hồ Chí Minh / Nguyễn Quang Trung; Nghd.: Nguyễn Trọng Đức
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
48tr. ; 30cm
Call Number: 005 XÂY 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03653
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận