Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Hà, Thị Linh
Đánh giá kết quả hoạt động của Đại lý Hải quan GI Logistics với việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho dự án BOT cấp quốc gia Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 / Hà Thị Linh, Lưu Thị Hồng Linh, Nguyễn Lệ Thu ; Nghd.: Phạm Thi Phương Mai
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
56tr. ; 30cm
Call Number: 382 ĐAN 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18739
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận