Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Thị Nguyệt Hà
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Ngô Quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thị Nguyệt Hà, Vũ Thị Hạnh Liên, Vũ Thị Thủy ; Nghd.: Trần Hữu Long
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
49tr. ; 30cm
Call Number: 628 ĐAN 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18724
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận