Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lưu, Văn Lương
Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các loại sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc / Lưu Văn Lương; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
72tr. ; 30cm
Call Number: 658 MÔT 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03665
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận