Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Hồ, Ngọc Thúy
Những vấn đề pháp lý về an sinh xã hội đối với thuyền viên ở Việt Nam / Hồ Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thu Thảo ; Nghd.: Lương Thi Kim Dung
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
98tr. ; 30cm
Call Number: 343.09 NHƯ 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18834
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận