Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Pham, Thị Thúy Vân
Một số biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp khối giáo dục qua Kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Pham Thị Thúy Vân ; Nghd. : Vũ Trụ Phi
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015
87tr. ; 30cm
Call Number: 658 MÔT 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03778
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận