Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Lê, Minh Trung
Nghiên cứu hệ thống cam biến thiên, hệ thống cấp xăng, hệ thống khởi động bằng điện đối với đông cơ tự động điều khiển điện tử và với động cơ 1NZ-FE / Lê Minh Trung, Hoàng Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Nhất; Nghd.: Lê Viết Lượng
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
79tr. ; 30cm+ 03BV
Call Number: 629.2 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/BV 18898, PD/TK 18898
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận