Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đặng, Văn Duy
Biện pháp thúc đẩy việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương / Đặng Văn Duy; Nghd.: Đặng Công Xưởng
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 03807
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận