Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017044560
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Handbook of knowledge management for sustainable water systems / Edited by Meir Russ
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2018
xvi, 307p. ; 25cm
Call Number: 363.6 HAN 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 04010
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004010%20-%20Handbook-of-knowledge-management-for-sustainable-water-systems.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận