Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tin dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Thái sơn
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019
86tr. ; 30cm
Call Number: 658 HOA 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03917
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận