Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phạm, Văn Tuân
Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển / Phạm Văn Tuân (ch.b), Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn
H. : Bách Khoa Hà Nội, 2015
308tr. ; 27cm
Call Number: 629 KYT 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 09787-9
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận