Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: ISO 45001. Tìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Hướng dẫn đối chiếu
H. : KNXB, 2018
13tr
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/ISO-45001-Tim-hieu-tieu-chuan-QT-moi-ve-an-toan-va-sk-nghe-nghiep.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận