Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018046807
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Leichenko, Robin M., author
Climate and society : Transforming the future / Robin Leichenko, Karen O'Brien
Cambridge, UK : Polity Press, 2019
xvii, 250p. : illustrations ; 26cm
Call Number: 304.25 CLI 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LT 04083
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
  
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
Online version Leichenko, Robin M., author Climate and society Cambridge ; Medford, MA : Polity, 2019 9780745684420 (DLC)