Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Hoàng, Thị Thúy Phương
Các giải pháp phát triển nhân lực cho ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng / Hoàng Thị Thúy Phương ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020
178tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
Call Number: 658 CAC 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/TS 00086
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận