Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Biển Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế đồng tổ chức bởi Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tại Hà Nội, ngày 26-27 tháng 11 năm 2009 / Đặng Đình Quý chủ biên
H. : Thế giới, 2010
391tr. ; 27cm
Call Number: 327 BIÊ 2010
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10048
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận