Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Đỗ, Đức Lưu
Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tự động xây dựng các đặc tính của vỏ tàu, chân vịt trong các điều kiện khai thác / Đỗ Đức Lưu, Nguyễn Văn Quyết
Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019
39tr. ; 30cm
Call Number: 623.82 NGH 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
NCKH 01168
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận