Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Cù, Tiến Đạt
Biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển FCL của nhân viên Công ty CP AEC Logistics / Cù Tiến Đạt; Nghd.: Phạm Việt Hùng
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
80tr. ; 30cm
Call Number: 658 BIÊ 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 04077
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận