Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thúy Bình
Biện pháp tăng cường hoạt động thu hút đầu tư tại Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Bình; Nghd.: Phạm Văn Cương
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
78tr. ; 30cm
Call Number: 658 BIÊ 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 04059
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận