Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2009288330
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Greuning, Hennie van
Analyzing banking risk : A framework for assessing corporate governance and risk management / Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic
Washington, D.C. : World Bank, 2009
xiv, 422p. : illustrations ; 23cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Analyzing-banking-risk_Hennie-Van-Greuning_2009.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận