Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Trần, Thị Nhung
Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam / Trần Thị Nhung, Hoàng Thị Hồng Diệu, Nguyễn Hữu Thắng; Nghd.: Phạm Văn Huy
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
54tr. ; 30cm
Call Number: 382 ĐAN 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19051
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận