Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế T.H.T / Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đoàn Lâm Trang Thanh, Phan Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng
54tr. ; 30cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19164
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận