Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình nhập môn thuật toán / Lê Đắc Nhường (cb.) ; Nguyễn Duy Trường Giang, Nguyễn Trung Đức, Phạm Nghĩa Luân, ..
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2020
339tr. ; 19cm
Call Number: 518 GIA 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10241-2
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận