Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2021302146
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Climate adaptation engineering : Risks and economics for infrastructure decision-making / Edited by Emilio Bastidas-Arteaga, Mark G. Stewart
Oxford : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, 2019
xv, 371p. : illustrations ; 23cm
Call Number: 628 CLI 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LV 00868
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
ebook version :