Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017043911
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Romm, Joseph, author
Climate change : What everyone needs to know / Joseph Romm
New York : Oxford University Press, 2018
xxv, 318p. : illustrations, maps ; 21cm
Call Number: 363.738 CLI 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LV 00869
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000869%20-%20Climate-change_What-everyone-needs-to-know_2ed_Joseph-J.Romm_2018.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận