Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018048700
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Stokes, Simon, 1963- author
Digital copyright : Law and practice / Simon Stokes, Blake Morgan
Oxford : Hart Publishing, 2019
lvi, 298p. ; 25cm
Call Number: 346.410 DIG 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 04190
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004190%20-%20Digital-copyright_Law-and-practice_5ed_Simon-Stokes_2019.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
ebook version