Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Vũ, Trọng Thái
Vọng quê : 50 bài thơ lục bát / Vũ Trọng Thái
H. : Văn học, 2021
162tr. ; 20cm
Call Number: 895.922 VON 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Sách BGH   Sơ đồ
BGH/TV 00065
Tổng số bản: 45
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận