Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Maritime safety/ Vietnam Maritime University
Hải phòng: Đại học Hàng Hải, 1990
195 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Lt 00360-2
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/Lt 01194-200, PM/LT 05857
Tổng số bản: 11
Số bản rỗi: 11 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chief engineer first engineer =Máy trưởng - Máy nhất
Từ điển hàng hải Anh - Việt =English - Vietnamese maritime dictionary/ Vũ Phi Hoàng; Trần Đắc Sửu biên tập
Từ điển Anh-Việt / Viện ngôn ngữ học
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận